การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤติ : การใช้ LMS ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่
ชื่อ-สกุล
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
1 นางสาวกมลทรัพย์  ศรีป้อศักดิ์
2 นางสาวกมลรุจี  วุ่นซิ้ว
3 นางสาวกรรญยวีย์  กานต์กิตติสกุล
4 นางสาวกรรณิกา  สุขปริวัตติ
5 นางสาวกรรณิการ์  ศรีจันทร์
6 นายกฤตภาส  ดำศรี
7 นางสาวกันยารัตน์  มาวงษ์นอก
8 นางสาวเกศภิญญา  คำรินทร์
9 นางสาวขนิษฐา  สุดเจริญ
10 นางขวัญนลิน  ใสโศก
11 นางสาวขวัญหทัย  มารวย
12 นางสาวคณาพร  คมสัน
13 นางสาวคัทรียา  เมฆอรุณ
14 นางสาวจรัสศรี  จันคณา
15 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีมหาชัยกุล
16 นางสาวจันทิวรรณ  ร่วมชมรัตน์
17 นางสาวจารุวรรณ  ปทุมสูติ
18 นางสาวจิตรา  ชัยสว่างโยธิน
19 นางสาวจินตนา  มูลสัน
20 นางสาวจุฑารัตน์  คำใบ
21 นางสาวจุไรรัตน์  สาลี
22 นางจุฬาภรณ์  ดวงกางใต้
23 นางจุฬารัตน์  เฟื่องฟู
24 นางฉวีวรรณ  เดชเดชา
25 นางสาวชนกกานต์  ไตรพรม
26 นางสาวชนันรัตน์  จันทรวงศ์ษา
27 นางสาวชนารดี  ศรีประเสริฐ
28 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิษฎา  พิมพรม
29 นางสาวชลธิชา  ถาลาดแก้ว
30 นายชลธิต  สมความคิด
31 นายชลลวรรธน์  สมาน
32 นางสาวชลิตา  พึ่งพุ่มทอง
33 นางสาวชัชฎาภรณ์  สุขทวี
34 นางสาวชาธิษากมณฐ์  ธิติกุลธรณ์
35 อ.ดร.กภ.ชิดชนก  นุตาลัย
36 นายชินกร  เพ็งอุ่น
37 นางชุติมา  จอมแก้ว
38 นางชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา
39 นายฐานันดร  โชติผล
40 นางสาวฐาปนีย์  ทวีกสิกรรม
41 นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
42 นางสาวณฤดี  ฉัตรเฉลิมพรรค
43 นางสาวณัฐพรรณ  ปราชญ์ปัญญา
44 นางณัฐมน  บุญเสริม
45 นางต้องตา  เต็งรัง
46 นายทนงศักดิ์   กุลเสนชัย
47 นายทวี  วรชินา
48 นางสาวทัศริยา  ลาพานิช
49 นางสาวทินมณี  ทองแก้ว
50 นางสาวเทียนทอง  บุญเทียม
51 นายธนฤกษ์  สังกะเพศ
52 นายธนันท์ชัย  ฉัตรทอง
53 นางสาวธมนภัทร   อนันตศรี
54 นายธวัชชัย   มะลิซ้อน
55 นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง
56 นางสาวธิดารัตน์  นวลนุกูล
57 นางนภัทร  ผงทอง
58 นางนภัสภรณ์  วิบูลโชติหิรัญ
59 นางสาวนริตษา  ด้วงมหาสอน
60 นางสาวนรินทร์เทพ  สมชาติ
61 นางสาวนฤมล  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
62 นางนลินภัสร์  ธีระวรรณสาร
63 นางสาวนวรัตน์  ใจเย็น
64 นางสาวนัฎฐาภรณ์  บุญทศ
65 นางสาวนันทวัน  แสงสว่าง
66 นางสาวนันทิยา  สีหาขัน
67 นางสาวนันทิรา  สิงห์ทิศ
68 นางสาวนาตยา  มั่นวงศ์
69 นางสาวนารินทร์  เพ็งสุข
70 นางสาวน้ำอ้อย  ตาลประสาท
71 นางสาวนิดติญา  บุญพา
72 นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
73 นายนิพนธ์  ศิริเลิศกิตติกุล
74 นางสาวนิลุบล  ดวงตานนท์
75 นางสาวนิสากร  จันทรมุข
76 นางสาวนุชรี  ใจสะอาด
77 นางบังอร  วรรณอุบล
78 นางบุญสวย  ปั้นทรัพย์
79 นางสาวบุษยรัตน์  อ่อนมา
80 จ.ส.ต.ประพจน์  เพียงขุนทด
81 นางประไพ  ชัยสมบัติ
82 นางสาวประภัสสร  อุปชัย
83 นางสาวประภาพร  จำเริญ
84 นายประเสริฐ  สำเภารอด
85 นางสาวปรัชนียา  มาวัชระ
86 นางปราณี  ตั้งศิริวัฒนกุล
87 นางสาวปรียานุช  ขุนสุวรรณ
88 นางปฤษณา   ดำรงค์ชีพ
89 นางสาวปวีณา  อาษา
90 นางปิยภร  โพธิ์งาม
91 นางสาวปิยมาภรณ์  เกรียงยุทธภูมิ
92 นางสาวปิยะฉัตร  รุ่งแสง
93 นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
94 นางสาวปิยาภรณ์  นาชัยสินธุ์
95 นางสาวพชรพรรณ   พึ่งพรพันธ์
96 นางสาวพนิดา  อุทก
97 นางพรทิพา  สายะโสภณ
98 นางสาวพรทิภา  สมประสงค์
99 นางพรพรรณ  ปิ่นเงิน
100 นางสาวพรพิมล  กุลทองคำ
101 นางสาวพรพิไล  ธิการ
102 นางสาวพัทธนันท์  มีถาวร
103 นางพานทอง  มิ่งชัย
104 นางสาวพิชญ์กานต์  แก่นจักร
105 นางสาวพิมพ์พร   พารารัมย์
106 นางเพชรา  แป้นอ้อย
107 นางสาวเพ็ญนภา  ปิตะเวสัง
108 นางสาวภทรพร  มินาริน
109 นางสาวภัทราวรรณ  มูลทรัพย์
110 นายภานุวัตร  อินริราย
111 นางสาวภิญญามาศ  น้อมประเสริฐ
112 นางสาวภูตะวัน  พระภักดี
113 นายภูมิพัฒน์  ตาปราบ
114 นางมนพัทธ์  ยิงรัมย์
115 นางสาวมัลลิกา  ทรายแหลมทอง
116 นายยอดยิ่ง  ทองรอด
117 นางสาวรัชฎาพร  ฟักโต
118 นางรัชนก  พุฒดี
119 นายรัฐนันท์  กุณะ
120 นายรัตนศักดิ์  ทองปัญญา
121 นางสาวรัตนา   สืบสาย
122 นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
123 นางสาวรำไพ  มีแก้ว
124 นางรุ่งสุรีย์  สิงหราช
125 นายรุจน์  เล่าฮะ
126 นางสาวรูสนา  ฮามะ
127 นางสาวลักษณารีย์  เพชรน้อย
128 นางสาววรรณภา  เพ็งศรี
129 นางสาววราภรณ์  สมีแจ่ม
130 นายวรายุทธ   สาริบุตร
131 นางสาววัชราพร  ประสารพันธ์
132 นางสาววัชราภรณ์  ผลถาวร
133 นางสาววัชรียา   ชาติหระคุณ
134 นางสาววัลลี  ละชั่ว
135 นางวารุณี  แก่นทน
136 นางสาววิกานดา  ทัตตมนัส
137 นายวิชาญ  บัวสำอางค์
138 นางสาววิภาวี  ฟุ้งเฟื่องวงศ์
139 อ.ดร.วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
140 นายวิระชา  ทักษิณ
141 นางสาววิลาวัณย์  แวววันจิตร
142 นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด
143 นางสาววิศนี  เครือวนิชกรกุล
144 นายวิศวนาถ  ผงทอง
145 นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ
146 นางสาวแววตา  เอี่ยมบุญ
147 นางศจีมาศ  อินทโสภา
148 นางสาวศรัญญา  ดาหา
149 นางสาวศรัณย์ญุตา  กุศลส่ง
150 นางสาวศศิกร  กมลรัตนกุล
151 นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
152 นางสาวศิริพร  สกุลฮูฮา
153 นางศิริวรรณ  พุ่มเจริญ
154 นายศุภกร  วงศ์แก้ว
155 นายศุภมิตร  โคตรชา
156 นางสาวสมฤดี  มีชัย
157 นายสาธร  พยุงวงษ์
158 นางสาธิตา  อ่วมเพชร
159 นายสายันต์  สิงห์ศรี
160 นางสาวสำเรือง  สุ่มจันทร์
161 นางสาวสิริน  นารีสิริ
162 นางสาวสิริยา  สุดสีเลี้ยง
163 นางสาวสุคนทิพย์  สกุลดี
164 นางสาวสุคนธา  หมอสินธุ์
165 นางสาวสุจิตรา  นนทวงษา
166 นางสุจินดา  ฐิโณทัย
167 นางสาวสุดาทิพย์  บุญมาก
168 นางสาวสุดารัตน์  นาคแท้
169 นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ
170 นายสุนัน  โมลาสี
171 นางสุนิสา  แก้วในหิน
172 นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
173 นางสุภาพ   อาจนนลา
174 นางสาวสุภาวดี  ชีรัมย์
175 นางสาวสุภิตรา  สอนสนาม
176 นางสุมัทชา  มาประเสริฐ
177 นางสาวสุมาลี  ชูบุญ
178 นายสุรศักดิ์  ทองแท้
179 นายสุรสิทธิ์  งามจิตร
180 นางสาวสุรีรัตน์  เผือกวัฒนะ
181 นางสาวสุวรินทร์  เกริกเกียรติศรี
182 นางสุวาลี  อยู่ทอง
183 นางสาวเสาวณีย์  อำไพร
184 นางสาวเสาวลักษณ์  พรมสอน
185 นางสาวหทัยรัตน์  หมุนคำ
186 นางสาวเหมือนฝัน  บุญเรือง
187 นายอดิเรก  ทุมวงศ์
188 นางอนงค์  สินธุศิริ
189 นางสาวอรพรรณ  จรูญศักดิ์วิวัฒน์
190 นายอรรถพล  เมฆศรี
191 นางสาวอรวรรณ  พันลออ
192 นางอรัญญา  ศรีอรุณ
193 นางสาวอริสรา  หนูโงน
194 นางสาวอรุณนี  วรรณทวี
195 นางสาวอ้อมแก้ว  น้อยใสย์
196 นางสาวอัญธิกา   สีบัว
197 นางสาวอัยย์  แก้วอาชา
198 นายอานนท์  รอดรัตน์
199 นางสาวอาริศา   นอขุนทด
200 นางอุบลพันธ์  มงคลสุภาพงษ์
201 นางอุมาวดี  กวดขันธ์
202 นางสาวอุษณีย์  จำปาวงษ์
203 นายเอกชัย  ถาวรประเสริฐ
204 นางสาวณหทัย  ป้อมชูแก้ว