ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับนักเรียน สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ลงทะเบียน (เขตละ 2 คน)
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร ณัฐพงศ์  นัยจิต  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สมฤทัย  ธรรมมา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จุรีพร  วัฒนอมาตย์  นักวิชาการศึกษา
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทัศนีย์  พันธุ์ซาว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 จารุ  ฐิติสุริยารักษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โรสนี  สีอร่ามรุ่งเรือง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสุจิตรา  จงบุญเจือ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางชลิดา   เดชกำแหง  นักวิชาการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน  เย็นทรวง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายกฤษฎา  เชื่อมชิต  นวก.ศึกษาปฏิบัติการ
นางเสมอใจ   ธิไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปัทมารัตน์  สุทธิสงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา  หอมประเสริฐ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
10 1501 สพป.อ่างทอง จงกล  จิตรสมพงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 นางดารนี  โพธิ์ศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 พีรดา  มาพรม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13 1701 สพป.สิงห์บุรี ว่าที่ร้อยเอกพงศกร  พันแสน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
14 1801 สพป.ชัยนาท นางวีนัส   เปรมทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี  ทองนิล  นักวิชาการศึกษา
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 นางกชพร  ศิริปรุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุรพิน   ธรรมพิทักษ์พงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางศิวพร  สุขปั้น  นักวิชาการศึกษา
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์  นักวิขาการศึกษา
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 ฉอ้อน  เกษรศิริ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
วินิทรา  คร้ามสมอ  นักจิตวิทยาโรงเรียน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววัลลภา  รักษ์สังข์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางธนวันต์   เฟื่องนิภากรณ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 นิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 วนิดา  ปราเวช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
24 2301 สพป.ตราด นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวจินต์จุฑา  เหลืองอ่อน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวขนิษฐา  ส่องแสงจันทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวบุญฑริก  ภูจอมจิตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พัชรี  เดชสุภา  เจ้าพนักงานธุรการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาววรรณคณา   พิมพ์ภูราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
29 2601 สพป.นครนายก นางวันประภา  เนื่องจากจันทร์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสาวปรรณนภัส  บัวไข  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 สุมาลี  ศรีสุคนธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวชุติกาญจน์   นนท์ขุนทด  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายปารมี  สว่างสุข  นักวิชาการศึกษา
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางฐิตินันท์  นวลละออง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางพจนี  จันทรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาววิเชียร  สุรินทร์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 กุลจิรา  ว่องเกษการ  นักวิชาการศึกษา
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางอรุณี  จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายธรณัส  ศรีปราชญ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาววารินทร์รุ่ง  เรืองเรื่อ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฉวีวรรณ   พึ่งตาแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ธีระนัย  ไม้สูงเนิน  นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภาพร  โขงรัมย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เชษฐ์สุดา  บุญมาก  นักวิชาการศึกษา
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 วิรัลยุพา  ศรีชัยวรานนท์  นักวิชาการศึกษา
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 น.ส.สุภิดา   แก่นเดียว  นักวิชาการศึกษา
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายธีระศักดิ์  ใจมั่น  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วิชุดา  คล้ายแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางคัทลียา  ฉิมถาวร  นักวิชาการศึกษา
นางจันทร์ฉาย  บุญเต็ม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทวีศักดิ์  ธรรมวันนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน  ครู
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดาราวัลย์  สุริเตอร์  นักวิชาการศึกษา
โสภิดา  พิมสอน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสังวร  ทวีศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี  เชื้อทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จงลักษณ์  จรลี  นักวิชาการศึกษา
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รุจิรา  คงศรี  นักวิชาการศึกษา
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายทนงศักดิ์  ราชรินทร์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เอนกพงศ์   โกทา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 นายนนทชัย  นิลปะกะ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 นางนิตยา   จารุมาศ  นักวิชาการศึกษา
ธีรพล  เวฬุวนารักษ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รัชดา  จันทรวิมลพันธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จารุวรรณ  สีบูพิมพา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ นางนิลวรรณ  พรมเสนา  นักวิชาการศึกษา
61 3801 สพป.บึงกาฬ วัฒนา  มูลมะณี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายวรวงษ์  สระคูพันธ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายศุภชัย  ทองโคตร  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางปุณิกา   กิตตภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวละออ  ชัยภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางภัทรินภร   การะเกษ  นักวิชาการศึกษา
นางสาวประภาพร  เมืองนาค  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางสุพิชฌาย์  เสาระโส  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายนิรุจ  วรรณมะรักษา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกมลรัศม์  พลบุรี  นักวิชาการศึกษา
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 นางเสาวนีย์  หุ่งเมือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายไพรัช  รินทร์วงค์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 ฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ  นักวิชาการศึกษา
นางชรินทร์ทิพย์  สิงห์บุญมี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสังวาลย์  ทาแก้ว  นักวิชาการศักษา
73 4201 สพป.เลย เขต 1 นางบุญจันทร์   ลือกลาง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
74 4202 สพป.เลย เขต 2 นางสาวผุสดี  ทัดเที่ยง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุดารัตน์  พิมเห็ม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
75 4203 สพป.เลย เขต 3 นางจีราวรรณ  คำเกษ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 สมภาร  บุตรศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 นางเตือนใจ   บุญบุตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สพฐ.  กลุ่มวิจัย  
นางเสาวรี  สามารถกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางปารณีย์  ศรีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเบ็ญจมาศ   เสรีวุฒิชัย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางปฏิญญา  คัดทะจันทร์  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวปิยนันท์  รักขันแสง  นักวิชาการศึกษา
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สุนันทา  อนันทวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราภรณ์   ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางยุพา  ศิลาเหลือง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเษ
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวรุจีรัตน์  นิลสุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายฐาปกรณ์  ธรรมรักษา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นารีรัตน์  นะคะสอน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา  ปานะสุทธิ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางปวีณ์กร   ภูกาสอน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวเพ็ญประภา   ภูธาตุเพชร  นักวิชาการศึกษา
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นาย นพดล  วงศ์กาฬสินธุ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
อรรฆเดช  ภูกันดาน  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 นางทรงวาด  วิราฑูรย์  นักวิชาการศึกษา
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 นางสุทธิมา  สาริบุตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 จารุณี  ภูนากรม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 ศันสนีย์  ชูแหวน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายธเนศ  แสนรัตน์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
92 4901 สพป.มุกดาหาร นางสาวกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางณิภาภรณ์  กองคำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กุลชญา  กษมากรณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กิตติ์สินี  อุปพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เสกสรรค์  คำทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แสงจันทร์  กันยะมูล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 น.ส.จันทนา  พนมการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เมธินี  มณีวรรณ์  ลูกจ้างชั่วคราว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางดวงพร  ปิ่นทอง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ธัญชนก  มณีผ่อง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 ณัฐนันท์  เขียวธง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ภัทษร  คำแหง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 นางชลลดา  สะอาดวงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 อารีวรรณ  ประสาน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จิรัชญา  อินต๊ะสอน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา  สุภาสอน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 วิมลวรรณ  เมืองจันทร์  นักวิชาการศึกษา
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รุจีวัลย์  แพฟื้น  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จีรนันท์  สืบบุญ  นักวิชาการศึกษา
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 รุ่งนภา  จันทร์ดง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 มณีพร  หนิ้วบุรุษ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 นางอรวรรณ  ติลสาร  นักวิชาการศึกษา
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 สุภารักษ์  ขันสลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษา)
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 นางแสงเพชร  คลังแสง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางจิรพรรณ   จำรัส  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางกรณิการ์  คำแจ้  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 สุวีรฌาย์  ตาวิโรจน์  นักวิชาการศึกษา
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 สินีย์ภัทร์  วงศารัตนะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวสายพิณ  คำวงศ์ษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฐชยาธัญ  บุญมากาศ  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวธมกร   ภัครลัภย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจันทรา  บุญเที่ยง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางปาณิสรา  ทิมินกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พิณธ์พิพาพร  ศรีสุนันทา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เสาวณี  คงแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เบญจา  คุรุธรรมานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศิรภัสสร  หอมจันทร์  ธุรการโรงเรียน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางแพรวตา  สัญญพล  นักวิชาการศึกษา
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์  ยิ่งหาญ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 มณฑาณี   ด้วงชื่น  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กิติญาภรณ์  วันดี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายนิติ  แกว่นกสิกร  นักวิชาการศึกษา
ขวัญเรือน  โป้สูงเนิน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ธัญวัลย์  พิพัฒน์เวชกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปาณิสรา  เพชรรัตน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวเกษประภา  ชัยชนะ  นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นายสิทธิชัย  เอี่ยมเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 นางสาวภัณฑิรา  ศรีโปฎก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 อิษฎาภรณ์   ประดุงรุก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 ประภัสสร  ขัดสาย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายอนิรุธ   โกศินานนท์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วิมลรัตน์  ชูแกล้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กิตติพล  เพิ่มพูล  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 กัญญา  ภูทวี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภาภรณ์  กล่ำเชาว์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 สำรวย  หมื่นยงค์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์  ศรีทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอมรรัตน์  ศรีทอง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางกิตติกาญจน์  แต้มทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก.
รุ่งอรุณ  สว่างดี  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์  นักวิชาการศึกษา
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวยุรี  เตชะดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางไข่มุก  มีแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก  นักวิชาการศึกษา
นางสาวปาริชาติ  จันทร์สวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ธุการการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวใกล้รุ่ง   พรหมมา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ณัฏฐณิชา  สาติบุตร  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์  พุทธจำ  นักวิชาการศึกษา
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางบุปผา  มณีจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายจักรภพ  อุปะทะ  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พรพรรณ  หนูเมือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพัลลภ  จันทร์ลอย  นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 สุกฤตภัทร  ใจรื่น  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กุลวิภา  ชีพรับสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฏฐนันท์   บุญโพธิ์แก้ว  นักจัดการงานทั่วไป
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
148 7401 สพป.สมุทรสาคร นางสาวกัลยา   คงบัน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม ชุติมา  เปรื่องชะนะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางสาวสุวรี  ทัพนาค  นักวิชาการศึกษา
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 พรทิพย์  พงษ์เกตุกรณ์  นักวิชาการศึกษา
152 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางบังอร   ครุฑไชยันต์  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วราพร   ทับซ้อน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วิสนีย์  นุราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางเยาวรัตน์  เพิงมาก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายบุญยืน  อรชร  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
158 8101 สพป.กระบี่ พนิดา  บัวมณี  นักวิชาการศึกษา
159 8201 สพป.พังงา นางอำพันธ์  มีผล  นักวิชาการศึกษา
พรหมเทพ  สุขศิริสัมพันธ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
160 8301 สพป.ภูเก็ต กัลยกร  กาชัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นัทธมน  เภตราใหญ่  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางปัทมา  แพเรือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางวรรณดี  ชาญณรงค์  นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
164 8501 สพป.ระนอง นงลักษณ์  ทองบางหรง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 จงดี  เอกฉาย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเม่น  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 อุไร  บุญวัตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอุไร   นบนุ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์  ภาโอภาส  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 วินิจ  ชัยหาญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววินิจ   ชัยหาญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 สุชาดา  ชุมแสง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
170 9101 สพป.สตูล ธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปรีดา  มานะกล้า  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 กุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์  นักวิชาการศึกษา
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 นางวัลภา  จันทร์มีศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 นางบุญรินทร์  เพชรย้อย  เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดลชนก  แก้วนรา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์  รวยดี  นักวิชาการศึกษา
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางปาซียะห์   เบญจสุหร่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี  สาและบู  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 นูซีฮา  เจ๊ะอาแว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 นางสาวกัลยา  กูดู  พนักงานราชการ
มูฮัมมัดสอบรี  เจ๊ะดอเล๊าะ  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา  ยะหริ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นูรูลนาเดีย  บาฮะคีรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์  สินน้อย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นิชานันท์  ชโลธร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวปุญญาดา  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายธีระพล  เพ็ชรนิล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเสาวลักษณ์  จันทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
184 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายภุชงค์   เนตยากร  พนักงานราชการ
นางสาวรัชนีกร   กลางคาร  พนักงานราชการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
185 101701 สพม.เขต 1(กทม.) สพฐ.  กลุ่มวิจัย  
อลงกรณ์  ขีดสูงเนิน  นักวิชาการศึกษา
อุทัย  โทจำปา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
186 101702 สพม.เขต 2(กทม.) กนิษฐา  ทุมกิจจะ  นักวิชาการศึกษา
กนิษฐา  ทุมกิจจะ  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
187 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) นางสาวกมลลักษณ์  ลอยพูน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตรลดา  บุญเครือพันธุ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
188 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) วิสาขา  เบ้าทอง  นักวิชาการศึกษา
อาทิตย์  เงินมาก  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
189 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) ริญดา  สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สาลินี  โฮมแพน  ศึกษานิเทศก์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
190 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นายธนภัทร  คำสุข  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
191 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) เมธิศา  ธรรมศรี  ศึกษานิเทศก์
นายวาสนา   คำพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
192 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) นางสาวพิมพ์นิภา    นิยมญาติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สรพงษ์  กุ้ยบำรุง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
193 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) ธนัชพร  คิ้วเที่ยง  พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นายวรรณธนะ  ปัดชา  ครู
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
194 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) นางสาวณัฐฐิชา  อินสวาสดิ์  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
195 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) นางอารี  ชนะสงคราม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสารภี  ณ นคร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
196 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ   ช่วยอักษร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
197 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) นางสาวอรฤดี   เพ็งลำ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกานดา  จิตมาต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
198 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) นางสาวประไพ  พิกุลผล  นักวิชาการศึกษาฯ
นางเพลินตา  รักษ์กำเนิด  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
199 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) นางสาวอันนิดาอ์   เจะบือราเฮง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายโมฮำหมัดสตาร์  ราซัค  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
200 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) กนิษฐา  แสงแวว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายพลวัฒน์  เหมือนจันทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
201 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) ปิยวรรณ  เกิดเจริญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
บงกฃ  พูลเกษม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
202 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) กัลยกร  ศุภวุฒิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
203 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) นางชลันดา  ดวงไพชุม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
204 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) นางชวนคิด   โพธิ์แหบ   นักวิชาการศึกษา
นางธนาภรณ์  อรรคฮาต  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
205 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) นางสิริมา  สอนคำหาญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัทรี  พรอกนิษฐ์กุล  พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
206 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุภัคศร  รินทสมบัติ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
207 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) มณีรัตน์  พั่วโพธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
208 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
209 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) ชุติกาญจน์  นกเด่น  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
210 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) วราลักษณ์  บุษบง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.ธิดารัตน์  พลศรี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
211 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) เนตรยา  พลสมัคร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
212 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) วิมลทิพย์  กมลวัฒนานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
213 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) นางณิรชา  ทิณพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางนิภาภร   ชลการ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
214 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นางสาวธัญพร   ตรีมูรติ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปิยะนันท์  มโนธรรม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
215 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) นางอนงค์  พิชญ์ศิริ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายพีรวัฒน์  วงศ์สุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
216 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) พันทิพา   สวาสุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สุพัชญา   พานา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
217 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
218 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) นางสุภาพร  โชติวรพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ภูริวัจน์  วงค์เลย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
219 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) ฐารดี  วงศ์ษา  นักวิชาการศึกษา
220 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นางจิตรา  ปันแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สุทรา  เชียงแสน  นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
221 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) นางวราลักษณ์   แสงด้วง  นักวิชาการศึกษา
นางสาวราตรี  อินทิวงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
222 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) อภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สิรปภา  กมุธากรณ์  นักจิตวิทยาโรงเรียน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
223 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นางชวนชม  นิ่มเจริญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรโรบล   จันทร์ดำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
224 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) นางสาวประกาย   บรรลัง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุริยาพร   สง่าวงษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
225 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) รัตนา  ทั่งทอง  ศึกษานิเทศก์
วิภาดา  ทองเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
226 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) สาลินี  โฮมแพน  ศึกษานิเทศก์