ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับนักเรียน สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ลงทะเบียน
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวอุไรวรรณ  บุญยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จุรีพร  วัฒนอมาตย์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ทัศนีย์  พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 จารุ  ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสุจิตรา  จงบุญเจือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนแล้ว
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน  เย็นทรวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางตวงรักษ์   รับพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปัทมารัตน์  สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา  หอมประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
10 1501 สพป.อ่างทอง จงกล  จิตรสมพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 นางดารนี  โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 พีรดา  มาพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
13 1701 สพป.สิงห์บุรี ว่าที่ร้อยเอกพงศกร  พันแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
14 1801 สพป.ชัยนาท นางวีนัส   เปรมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี  ทองนิล นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 นางกชพร  ศิริปรุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางศิวพร  สุขปั้น นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ์ นักวิขาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 ฉอ้อน  เกษรศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 นางรัชนี  สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 นิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 วนิดา  ปราเวช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
24 2301 สพป.ตราด นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวจินต์จุฑา  เหลืองอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวขนิษฐา  ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายปรีชา  เดชะไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาววรรณคณา   พิมพ์ภูราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
29 2601 สพป.นครนายก นางวันประภา  เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสาวปรรณนภัส  บัวไข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 สุมาลี  เจตนะวิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวชุติกาญจน์   นนท์ขุนทด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายชัยยุทธ  สว่างสุข นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางฐิตินันท์  นวลละออง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางพจนี  จันทรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 กุลจิรา  ว่องเกษการ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางศิริวรรณ  สีแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางสาววารินทร์รุ่ง  เรืองเรื่อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ธีระนัย  ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เชษฐ์สุดา  บุญมาก นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 วิรัลยุพา  ศรีชัยวรานนท์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 น.ส.สุภิดา   แก่นเดียว นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายกล้าณรงค์  ศรีโชติ เข้าใช้งานระดับโรงเรียนให้ใช้เลข 13 หลักของผู้สมัครทั้ง user/password
ลงทะเบียนแล้ว
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางคัทลียา  ฉิมถาวร นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทวีศักดิ์  ธรรมวันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงทะเบียนแล้ว
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดาราวัลย์  สุริเตอร์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสังวร  ทวีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางชาลินี  เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จงลักษณ์  จรลี นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
52 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รุจิรา  คงศรี นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
53 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายทนงศักดิ์  ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
54 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายสุรภัทร  ทาลา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
55 3501 สพป.ยโสธร เขต 1 นพรัตน์   จูมผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
56 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 นางนิตยา   จารุมาศ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
57 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นลพรรณ  คิดพ่อค้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
58 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สุธาศินี  รักกุศล นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
59 3603 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จารุวรรณ  สีบูพิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
60 3701 สพป.อำนาจเจริญ นางนิลวรรณ  พรมเสนา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
61 3801 สพป.บึงกาฬ วัฒนา  มูลมะณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
62 3901 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางวิลาสินี  สมใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
63 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายศุภชัย  ทองโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ลงทะเบียนแล้ว
64 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางปุณิกา   กิตตภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางภัทรินภร   การะเกษ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
66 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
67 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางสุพิชฌาย์  เสาระโส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
68 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 กมลรัศม์   พลบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
69 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 นางเสาวนีย์  หุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายไพรัช  รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
71 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 ฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
72 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสังวาลย์  ทาแก้ว นักวิชาการศักษา
ลงทะเบียนแล้ว
73 4201 สพป.เลย เขต 1 นางบุญจันทร์   ลือกลาง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
74 4202 สพป.เลย เขต 2 นางสาวศุภนิช  เพิ่มพูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
75 4203 สพป.เลย เขต 3 นางจีราวรรณ  คำเกษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
76 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 นางเสาวรี  สามารถกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
77 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 นางเตือนใจ   บุญบุตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางปารณีย์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
79 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางพิมพ์ลักษณ์  หม่องคำมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
80 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวปิยนันท์  รักขันแสง นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
81 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
82 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางยุพา  ศิลาเหลือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเษ
ลงทะเบียนแล้ว
83 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวรุจีรัตน์  นิลสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
84 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นารีรัตน์  นะคะสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
85 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชุมพล  ภูครองตา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
86 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางเพ็ญศรี  วิเศษศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
87 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นาย นพดล  วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
88 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 นางทรงวาด  วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
89 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 นางสุทธิมา  สาริบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
90 4801 สพป.นครพนม เขต 1 จารุณี  ภูนากรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
91 4802 สพป.นครพนม เขต 2 นางศันสนีย์  ชูแหวน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
92 4901 สพป.มุกดาหาร นายวงศ์คำ  ถิ่นวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
93 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางนิภาภรณ์  สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
94 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาววราภรณ์  แซ่เมื่อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
95 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เสกสรรค์  คำทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
96 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แสงจันทร์  กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
97 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 น.ส.จันทนา  พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
98 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางดวงพร  ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
99 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 ภัทษร  คำแหง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
100 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 นางชลลดา  สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
101 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 จารุภา  ไชยวิเศษ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
102 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา  สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 วิมลวรรณ  เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รุจีวัลย์  แพฟื้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จีรนันท์  สืบบุญ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 รุ่งนภา  จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 มณีพร  หนิ้วบุรุษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 นางอรวรรณ  ติลสาร นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 ปริฉัตร  ธนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 นางแสงเพชร  คลังแสง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางกรณิการ์  คำแจ้ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 สุวีรฌาย์  ตาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 สินีย์ภัทร์  วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวสายพิณ  คำวงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 วิรมณ  อนุเคราะห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงทะเบียนแล้ว
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางปาณิสรา  ทิมินกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เสาวณี  คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เบญจา  คุรุธรรมานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางแพรวตา  สัญญพล นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์  ยิ่งหาญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 นางศิริเพ็ญ  สุปันนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายนิติ  แกว่นกสิกร นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ธัญวัลย์  พิพัฒน์เวชกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวเรณุวรรณ  โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 นางสาวภัณฑิรา  ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 อิษฎาภรณ์   ประดุงรุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 ประภัสสร  ขัดสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายอนิรุธ   โกศินานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วิมลรัตน์  ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 กัญญา  ภูทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 สำรวย  หมื่นยงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางชนม์ลภัทร์  เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางกิตติกาญจน์  แต้มทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก.
ลงทะเบียนแล้ว
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวยุรี  เตชะดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางไข่มุก  มีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
141 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เยาวลักษณ์  เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
142 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวใกล้รุ่ง  พรหมมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์  พุทธจำ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางบุปผา  มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พรพรรณ  หนูเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 สุกฤตภัทร  ใจรื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
148 7401 สพป.สมุทรสาคร นางสาวกัลยา   คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
149 7501 สพป.สมุทรสงคราม ชุติมา  เปรื่องชะนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
150 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางหนึ่งฤทัย  จิรประเสริฐวงศ์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 พรทิพย์  พงษ์เกตุกรณ์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
152 7701 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางบังอร   ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
153 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วราพร   ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิมลรัตน์  สุวรรณวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางเยาวรัตน์  เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายบุญยืน  อรชร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
158 8101 สพป.กระบี่ พนิดา  บัวมณี นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
159 8201 สพป.พังงา นางอำพันธ์  มีผล นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
160 8301 สพป.ภูเก็ต กัลยกร  กาชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นัทธมน  เภตราใหญ่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางปัทมา   แพเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางวรรณดี  ชาญณรงค์ นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
164 8501 สพป.ระนอง นงลักษณ์  ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 จงดี  เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 อุไร  บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
167 9001 สพป.สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์  ภาโอภาส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 วินิจ  ชัยหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
169 9003 สพป.สงขลา เขต 3 สุชาดา  ชุมแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
170 9101 สพป.สตูล นายเจษฎา  โต๊ะปลัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 กุหลาบ  เฟื่องไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 นางวัลภา  จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวนรีรัตน์  ศรีราม นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
174 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์  รวยดี นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 นางปาซียะห์   เบญจสุหร่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
177 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 นูซีฮา  เจ๊ะอาแว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 นางสาวกัลยา  กูดู พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
179 9502 สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา  ยะหริ่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
180 9503 สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์  สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวปรานอม  นงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นายธีระพล  เพ็ชรนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
183 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเสาวลักษณ์  จันทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
184 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายภุชงค์   เนตยากร พนักงานราชการ
ลงทะเบียนแล้ว
185 101701 สพม.เขต 1(กทม.) พิตตินันท์  ฉัตรหลวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
186 101702 สพม.เขต 2(กทม.) วีระพงศ์  ดอกผึ้ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
187 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) นางสายไหม  ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
188 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) วิสาขา  เบ้าทอง นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
189 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) ริญดา  สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
190 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) นายธนภัทร  คำสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
191 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) นายวาสนา   คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
192 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) สรพงษ์  กุ้ยบำรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
193 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) ธนัชพร  คิ้วเที่ยง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
194 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) นางสาวณัฐฐิชา  อินสวาสดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
195 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) นางอารี  ชนะสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
196 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางสาวพนิดา  มณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
197 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) กานดา  จิตมาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
198 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) นางสาวประไพ  พิกุลผล นักวิชาการศึกษาฯ
ลงทะเบียนแล้ว
199 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) นางสาวอันนิดาอ์   เจะบือราเฮง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
200 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) กนิษฐา  แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
201 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) ปิยวรรณ  เกิดเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
202 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) กัลยกร  ศุภวุฒิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
203 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) นางชลันดา  ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
204 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) นางกรรณิการ์  ม่วงมิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
205 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) นางสิริมา  สอนคำหาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
206 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุภัคศร  รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ลงทะเบียนแล้ว
207 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) มณีรัตน์  พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
208 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
209 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) นางชุติกาญจน์  นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
210 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) วราลักษณ์  บุษบง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
211 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) นางสาวศุภนัส   เสาศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
212 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) วิมลทิพย์  กมลวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
213 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) นางนิภาภร  ชลการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
214 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นางสาวธัญพร   ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
215 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) นางอนงค์  พิชญ์ศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
216 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) พันทิพา   สวาสุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
217 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
218 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) นางสุภาพร  โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
219 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) ฐารดี  วงศ์ษา นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
220 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นางจิตรา  ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
221 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) นางวราลักษณ์   แสงด้วง นักวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
222 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) อภิรัชฎ์  มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
223 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) นางชวนชม  นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
224 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) นางสุริยาพร  สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ลงทะเบียนแล้ว
225 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) วิภาดา  ทองเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว
226 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) นางสุรางค์  แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนานการพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว